FAMILY LAB ACADEMY STEAM SAVAITGALIO MOKYKLĖLĖ

Family Lab Academy STEAM mokyklėlė skirta 4-6 metų vaikams, kurie nori papildomai tobulėti ir atskleisti savo savarankiškumo bei kūrybiškumo gebėjimus. 

Tai puiki galimybė 5-6 metų vaikams pasiruošti mokyklai, o 4-5 metų vaikams lavinti intelektą ir įgyti socialinių įgūdžių.

PIRMAS UŽSIĖMIMAS JAU SPALIO 9 d. 10 val.! 

 

 • Amžiaus grupė: 4-5 m. ir 5-6 m.
 • Grupės dydis: 10 vaikų
 • Programa vyksta savaitgaliais: 6 užsiėmimai kas 2 savaites |
  Vienos dienos mokyklėlės trukmė – 2 val.
 • Visos mokyklėlės kaina – 110 Eur. | Vieno šeštadienio kaina – 19 Eur.

UŽSIĖMIMŲ STRUKTŪRA

KAS YRA STEAM?

STEAM tai edukacijos rūšis kuri leidžia vienu metu per veiklas pasisavinti  gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir kūrybos,  matematikos, žinių bei gebėjimų. Tokiu būdu pasisavinta informacija ir gebėjimai išlieka ilgiau nei mokantis teoriniu pagrindu. Vaikai įgyja reikalingas žinias per patirtį, žaidimus, eksperimentus.

Kiekvienos mokyklėlės dienos struktūra susideda iš šių veiklų:

S (angl. science) –  mokslinio pažinimo veiklos, aplinkos ir gamtos tyrinėjimas, eksperimentai (trukmė 20 min.)
T (angl. technology) – įvairių technologijų bei inovacijų naudojimas veiklose  (trukmė 20 min.)
E (angl. engineering) – užduotys reikalaujančios loginio bei strateginio mąstymo, jų metu vaikai susiduria su kūrybiniais iššūkiais ir išmoksta juos įveikti. (trukmė 20 min.)
A (angl. arts) –  kūrybinės veiklos, kurių metu ugdomas vaikų fantazija ir kūrybiškumas(trukmė 20 min.)
M (angl. math) – šių veiklų metu vaikai susipažįsta su skaičiais, formom, lavina logiką bei analitinį mąstymą (trukmė 20 min.) 

Mokyklėlės datos (šeštadieniai) ir planas:

 • Spalio 9 d. 10-12 val.
 • Spalio 23 d. 10-12 val.
 • Lapkričio 6 d. 10-12 val.
 • Lapkričio 20 d. 10-12 val.
 • Gruodžio 4 d. 10-12 val. 
 • Gruodžio 18 d. 10-12 val. “Kalėdos drauge” Kalėdinės dirbtuvės  kartu su tėvais

UGDOMI GEBĖJIMAI:

 • Aplinkos pažinimas (įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis);
 • Emocijų suvokimas ir raiška (atpažįsta bei įvardija emocijas, jausmus, įprastose situacijose jas išreiškia tinkamai);
 • Sakytinė kalba (klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba natūraliai, laisvai išreikšdami savo išgyvenimus, patirtį, mintis);
 • Meninė raiška (spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas per kūrybą);
 • Mokėjimas mokytis (mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą);
 • Tyrinėjimai (aktyviai tyrinėja aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus: mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė);
 • Problemų sprendimas (atpažįsta kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes);
 • Iniciatyvumas ir atkaklumas (pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, geba pratęsti po tam tikro laiko, kreipiasi pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais);
 • Santykiai su bendraamžiais (supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais, suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.).
 

NAUDOS VAIKAMS

Šios šeštadieniais vykstančios STEAM mokyklėlės metu vaikai ne tik tyrinės, pažins, gebės atrasti, bet ir tobulins savo gebėjimus ir žinias šiose srityse:

 • sakytinės ir rašytinės kalbos srityje,  vaikai tobulins kalbinę raidą, mokysis pažinti aplinkinį pasaulį ir įvardinti jame esančius reiškinius, mokysis nuosekliai dėlioti mintis bei dalyvauti diskusijose, lavins gebėjimą kurti istorijas  ir jas pasakoti įvardijant detales bei objektus.  Lavins gebėjimą klausyti ir išgirsti bendraamžius. Susipažins su abėcėlės raidėmis, spausdintinėm raidėm gebės parašyti savo vardą. 
 • aplinkos pažinimo srityje, vaikai lavins gebėjimą įvardinti bei pažinti profesijas,domėsis dangaus kūnais bei gamtos reiškiniais, susipažins su Lietuvos istorija,  tyrinės savo gimtąjį miestą, Klaipėdą. Dalyvavimas šiose veiklose padės vaikui lengviau  orientuotis kasdienio gyvenimo situacijose, suprasti jį supančią aplinką, ugdyti meilę gimtinei, skatins norą pažinti, mokytis.
 • skaičiavimo ir matavimo srityje, dalyvaujant šiose veiklose vaikai išmoks lyginti daiktus pagal jų kiekį, dydį, svorį. Susipažins su paros skirtumais, išmoks skirti paros metą, suvoks skirtumą tarp sąvokų “šiandien, vakar, rytoj”. Mokysis skaičiuoti iki 10 suprasti kad daiktų skaičius nepriklauso nuo dydžio, formų ar kitų faktorių. Steam veiklos skatina nuoseklumą, tikslumą ir lankstumą tai garantuos sėkmingesnį mokymąsi mokykloje.
 • estetinio suvokimo ir meninės raiškos srityse, vaikai lavins bei tobulins savo improvizacijos bei kūrybiškumo gebėjimus,eksperimentuodami tapant, konstruojant, lipdant, naudojant mišrias dailės priemones bei technikas , iš įvairių antrinių medžiagų kurs koliažus bei , asambliažus, pieš skaitmeninėmis priemonėmis. Tai puikus būdas praturtinti vaiko  vaizduotės ir emocinį pasaulį bei tuo pačiu plėtoti saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes,  ir padėti atsiskleisti vaiko individualumui, unikalumui.
 • santykių su suaugusiais ir bendraamžiais srityse, veiklų metu mokysis bendrauti bei bendradarbiauti su bendraamžiais, gebės kurti projektus grupėse.Mokysis tartis, diskutuoti, pateikti idėjas bei pasiūlymus, paskirstyti darbus bei užduotis, veikti drauge. Tai  padės vaikui išmokti būti greta ir kartu su kitais, lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, įgyti lyderio savybių.
 • iniciatyvumo ir atkaklumo srityje, veiklų metu mokysis  ilgalaikio dėmesingumo išlaikymo, lavins gebėjimą atmintyje isisavinti reikšmingą informaciją, idėjas ir sumanymus,kurias ateityje vaikas galės panaudoti įvairiose veiklose ir gyvenimiškose situacijose. Vaikai mokės nepasimesti nesėkmės arba pralaimėjimo atveju, suvoks, kad didelėmis pastangomis galima pasiekti sėkmės. Dalyvavimas veiklose padės vaikui susirasti įdomios veiklos, naujos informacijos, įveikti kliūtis ir pasiekti užsibrėžtų tikslų.

KRISTINA STRIAUPAITĖ 

Kristina Striaupaitė Family Lab Academy mokytoja, turinti penkerių metų patirtį dirbant su ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikais, taikant STEAM metodiką. Nuolat žinias bei gebėjimus tobulinanti seminaruose bei įvairiuose mokymuose. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų klubo narė. Darbe su vaikais siekia, kad ugdymo procesas būtų ne tik patrauklus, inovatyvus bei įtraukiantis, bet ir nestigtų abipusio pasitikėjimo, pažinimo džiaugsmo, kūrybiškumo ir tarpusavio darnos. 

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA apie programą el. paštu klaipeda@familyacademy.lt arba tel. +370 664 31082