BENDRA INFORMACIJA

Privatumo politika yra parengta pagal Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatas ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Privatumo politika skirta visoms organizacijoms, dirbančioms po Family Lab Academy prekės ženklu ir interneto svetainės http://www.familyacademy.lt lankytojams ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenų tvarkymo sąlygas ši privatumo politika nustato. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga ir mes norime užtikrinti informacijos skaidrumą, Jūsų teises į privatumą, todėl prašome perskaityti Family Lab Academy privatumo politiką (toliau – Politika) ir sužinoti, kokius asmens duomenis mes naudojame, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiu tikslu juos renkame, kur skelbiame, kam perduodame, kiek laiko saugojame ir kokias apsaugos priemones vartojame.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Jums apsilankius Įmonės buveinėje, Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • informaciją, kurią renkame slapukų pagalba (detaliau apie tai žr. „Kokie slapukai naudojami šioje interneto svetainėje?“);
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate, teikdami mums užklausas, prašymus ar skundus (vardas, pavardė, el. pašto adresas, jūsų paklausimo tekstas). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos;
 • bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar su mumis bendraudami. Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos.

Pagrindinis tikslas, dėl kurio mes renkame jūsų asmens duomenis, yra Family Lab Academy paslaugų teikimas ir pardavimas klientams (Paslaugų gavėjams). Family Lab Academy turi teisę rinkti duomenis gautus įvairiais būdais: sudarius paslaugų sutartį, pateikus užklausą/prašymą internetiniame puslapyje, pateikus elektroninį laišką, registruojantis į renginį/mokymus/seminarus/ užsiėmimus ir kitas Family Lab Academy veiklas.  

Duomenys renkami ir tiesioginės rinkodaros (įskaitant, naujienlaiškių) siuntimo tikslu. Duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslams nereikalauja atskiro sutikimo. Naujienos, renginiai, užsiėmimai, programos, pusdienio darželis ir kitos veiklos: Mes naudosime Jūsų pateiktą informaciją siųsdami Jums žinias apie naujausius Family Lab Academy renginius, užsiėmimus ir kitas veiklas, mūsų teikiamų paslaugų apimtis, taip pat informaciją apie bet kokius numatomus renginius, kurie gali Jus sudominti. Jūsų asmens duomenis mes naudosime tol, kol nepareikšite pageidavimo daugiau nebegauti tokios informacijos iš mūsų. Mes galime naudoti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą ir kitą Jūsų pateiktą informaciją, kuri gali būti panaudota susisiekiant su Jumis informacijos pateikimo tikslais. Family Lab Academy teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę naudoti Paslaugos gavėjo ir (ar) Paslaugos gavėjo vaiko/-ų atvaizdą.

Jūsų užklausų, prašymų administravimo tikslu: renkami šie duomenys Vardas, pavardė, pareigos, įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, telefono numeris, užklausos ar prašymo turinys. Duomenų naudojimas užklausų, prašymų administravimo tikslams nereikalauja atskiro sutikimo. Duomenys naudojami iki atskiro pareiškimo dėl duomenų nenaudojimo gavimo.

 Svetainės funkcionalumų užtikrinimo, Svetainės tobulinimo tikslu: renkami šie duomenys IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys, unikalus ID ir kiti duomenys. Duomenų naudojimas Svetainės funkcionalumų užtikrinimo, Svetainės tobulinimo tikslams nereikalauja atskiro sutikimo. Duomenys naudojami iki atskiro pareiškimo dėl duomenų nenaudojimo gavimo.

 Mūsų socialinių tinklų (Facebook, Linkedin) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu: renkami šie duomenys Jūsų socialinio tinko paskyros pavadinimas, profilio nuotrauka, komentarai, patiktukai (angl. likes), Jūsų užklausų turinys. Duomenų naudojimas Mūsų socialinių tinklų (Facebook, Linkedin) paskyrų valdymo ir administravimo tikslams nereikalauja atskiro sutikimo. Duomenys naudojami iki atskiro pareiškimo dėl duomenų nenaudojimo gavimo.

Mūsų renginių (konferencijų, seminarų, užsiėmimų, darželio ir kt.) organizavimo ir vykdymo tikslu:
renkami šie duomenys – Vardas, pavardė, pareigos, organizacijos pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atvaizdas (jei renginio metu fiksuojamas), Jūsų pageidavimai. Duomenų naudojimas Mūsų renginių (konferencijų, seminarų ir kt.), užsiėmimų organizavimo ir vykdymo tikslams nereikalauja atskiro sutikimo. Duomenys naudojami iki atskiro pareiškimo dėl duomenų nenaudojimo gavimo.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turės tik tie asmenys, kurie privalo tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles Jums, kaip Klientui. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

KUR IR KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už interneto svetainės tobulinimą ir priežiūrą, taip pat lojalumo programų vykdymą. Family Lab Academy pasilieka teisę viešai skelbti savo renginių ir užsiėmimų nuotraukas ir video įrašus savo internetinėje svetainėje https://familyacademy.lt  teisės aktų nustatyta tvarka.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime šioje Privatumo politikoje nustatytais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Pažadame, kad visais atvejais saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

KAIP INFORMUOSIME APIE PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMUS?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

SLAPUKAI

Tam, kad interneto svetainė https://familyacademy.lt tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį (pvz., kompiuterį, mob. telefoną, planšetę) ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių. Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis mūsų Svetaine.

Slapukai mums reikalingi, kad galėtume:

 • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
 • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
 • sužinoti interneto svetainės lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.

Family Lab Academy naudoja šių rūšių slapukus:

RŪŠIS

PAVADINIMAS

FUNKCIJOS

GALIOJIMO LAIKAS

academy

_ga

identifikuoja unikalius lankytojus. Naudojamas kiekvienoje puslapio užklausoje atskirti vartotoją, apskaičiuoti sesiją, informaciją svetainės lankomumui ir analizei.

2 metai

 

_gat

skirtas užklausų kiekio apribojimui

1 diena

 

_gid

identifikuoja unikalius lankytojus

1 diena

 

_fbp

naudojamas Facebook rinkodaros tikslais

3 mėnesiai

google-analytics.com

collect

naudojamas siųsti duomenis “google- analytics” apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Stebi lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

Iki sesijos pabaigos

doubleclick.net

r/collect

Google doubleclick paslauga, kad pamatuotume savo internetinio marketingo kampanijų efektyvumą. Naudojamas svetainės lankytojų veiksmams registruoti, kai svetainės lankytojai žiūri arba pasirenka vieną iš reklamuotojo skelbimų.

Iki sesijos pabaigos

facebook.com

fr

Slapukas, leidžiantis „Facebook“ rodyti reklamą. Siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus

3 mėnesiai

facebook.com

tr

siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus

Iki sesijos pabaigos

Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių (Google, Facebook ir pan.) naudojamų slapukų funkcijas ir renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo (slapukų) politikose (pavyzdžiui, Google slapukų politikoje, Facebook slapukų politikoje) arba susisiekdami su atitinkamų trečiųjų šalių duomenų apsaugos pareigūnais.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

PASTABA: Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis visais interneto svetainės funkcionalumais.

KITOS NUOSTATOS

Duomenų subjektas gali užsiregistruoti į bet kurį Family Lab Academy renginį ar užsiėmimą, kai susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Politika ir Vidaus tvarkos taisyklėmis. 

FAMILY LAB ACADEMY PADALINIŲ KONTAKTAI

KAUNAS

Deimantė Teišerskienė, individualios veiklos Nr. 1152221

Kalantos g. 32, Kaunas

El.p. kaunas@familyacademy.lt

Tel. 8625 04700

 

 

KLAIPĖDA

VšĮ Kitas žingsnis

Indrė Neimantė, Simona Valantinė

Birutės g. 22A -144, Klaipėda

El.p. klaipeda@familyacademy.lt

Tel. 8664 31082

 

VILNIUS

VšĮ Žaidimų laboratorija

Dovilė Naujokaitė

Slucko g. 2, Vilnius

El.p. vilnius@familyacademy.lt

Tel. 8617 66222