Vidaus tvarkos taisyklės paslaugų gavėjams

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka nustato Family Lab Academy (toliau – Akademija)  vidaus tvarkos taisykles (toliau – Taisyklės)  paslaugų gavėjų ar jų atstovų (toliau bendrai vadinami – Paslaugų gavėjais)   kreipimosi tvarką, paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas, Akademijos Paslaugų gavėjų teises ir pareigas, informacijos pateikimą taip pat reglamentuoja kitus su paslaugų teikimu padaliniuose susijusius klausimus.
 2. Akademija teikia švietimo organizavimo mokamas paslaugas pagal nurodytos individualios veiklos pažymėjime nurodytus EVRK kodus. 
 3. Visa informacija apie Akademijos teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti yra laisvai prieinama Akademijos interneto svetainėje www.familyacademy.lt
 4. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Akademijos internetiniame puslapyje www.familyacademy.lt/vidaustaisykles  Šių Taisyklių kopijos yra kiekviename Akademijos padalinyje, kuriame teikiamos anksčiau įvardintos paslaugos, ir yra prieinamos susipažinti Akademijos paslaugų gavėjams.
 5. Akademijos darbuotojų teises ir pareigas taip pat nustato darbuotojų darbo sutartys, darbuotojų pareiginės instrukcijos, Akademijos darbo tvarkos taisyklės, kiti teisės aktai, norminiai bei vidaus dokumentai.
 6. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Akademijos darbuotojai, paslaugų gavėjai jų atstovai, lydintys asmenys ir kiti Akademijos teritorijoje ir/ar patalpose esantys asmenys.

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ KREIPIMOSI Į AKADEMIJĄ TVARKA

 • 7. Akademijos padaliniai dirba šešias dienas per savaitę su viena poilsio diena, todėl padaliniuose paslaugų gavėjai priimami  nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9:00 iki 20.00 val.; šeštadieniais nuo 9.00 iki 20:00 val. 
 • 8. Paslaugų gavėjai Akademijos paslaugoms gali registruotis kiekvieno padalinio nurodytais kontaktais telefonu, elektroniniu paštu arba kiekvieno miesto Simplybook rezervacijos sistemoje  pasirinkus miestą www.familyacademy.lt sutikdami su SimplyBook nustatytmis nuostatomis. Registracijos metu patvirtindami ir sutikdami su SimplyBook nuostatomis, patvirtinate, jog sutinkate su vidinėmis Family Lab Academy vidaus taisyklėmis klientams.
 • 9. Informacija Paslaugų gavėjams apie Akademijos teikiamas Paslaugas yra teikiama žodžiu (ar/arba telefonu) ir raštu (elektroniniu paštu).
 • 10. Registracijos, vykstančios telefonu ar el. paštu metu, paslaugų gavėjui suteikiama informacija apie Akademijos vykstančius užsiėmimus, jų laikus jų kvalifikaciją, darbo laiką ir kainas, o paslaugų gavėjas pateikia visus duomenis reikalingus registracijai: suaugusiojo, lydinčio asmens vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, vaiko amžius ir vardas.
 • 11. Atvykus į Akademijos teritoriją Paslaugų gavėjas supažindinamas su Akademijos vidaus tvarkos taisyklėmis paslaugų gavėjams, ir kitais Akademijos vidaus dokumentais, kurie reikalingi pasirašyti, kurie būna aktualūs tuo metu priklausomai nuo pandeminės situacijos Lietuvoje. Paslaugų gavėjas pasirašo visus reikalingus dokumentus (Neatlygintino atvaizdo naudojimo rinkodaros tikslais ir kitus, priklausomai nuo pandeminės situacijos).

III. PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS

 • 12. Prieš pradedant gauti paslaugas Akademijoje susipažinti su teikiamomis paslaugomis, personalu, sąlygomis ir atsakomybėmis.
 • 13. Jei paslaugas pageidauja gauti ne visomis jų teikimo dienomis, nurodyti atsakingam
 • Akademijos darbuotojui savaitės dienas, kuriomis pageidautų lankyti pasirinktas paslaugas.
 • 14. Išreikšti savo valią dėl filmavimo/fotografavimo Akademijos veiklos viešinimo tikslais (nesutikimas išreiškiamas raštu).
 • 15. Kreiptis įvairiais klausimais į Akademijos administraciją ir kitus darbuotojus.
 • 16. Teikti pasiūlymus, pastebėjimus ir rekomendacijas dėl Akademijos veiklos tobulinimo.
 • 17. Turėti galimybę sustabdyti paslaugas ne daugiau kaip 14 (keturiolika) nepertraukiamų kalendorinių dienų.
 • 18. Užpildyti, pasirašytinai susipažinti su jam pateiktais dokumentais (Vidaus tvarkos taisyklėmis paslaugų gavėjams, sutikimu dėl filmavimo/ fotografavimo ir atvaizdo viešinimo rinkodaros tikslais, Higienos laikymasis esant COVID situacijai).
 • 19. Suteikti Akademijos darbuotojams  išsamią, tikrovę atitinkančią informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, jei tai reikalinga tinkamai suteikti paslaugas;
 • 20. Draudžiama Akademijoje ir  jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas;
 • 21. Laiku sumokėti už suteiktas mokamas Paslaugas pagal galiojančius Akademijos įkainius;
 • 22. Laikytis asmens higienos reikalavimų atsižvelgiant į COVID situaciją pagal reikalaujančius dokumentus.

IV. PASLAUGŲ GAVĖJO PAREIGOS 

 • Paslaugų gavėjai privalo laikytis šių pareigų ir atsakomybių, nurodytų žemiau.

23.1. Pareigos, susijusios su Paslaugų gavėjo apsilankymu, lankomumu ir mokėjimu už paslaugas:

 • 23.1.1. negalint atvykti rezervuotoms užsiėmimo dienomis, apie savo neatvykimą pranešti ne vėliau kaip prieš 3 val. atsakingam padaliniui el. paštu ar telefonu, išskyrus atvejus, kai to negalima padaryti dėl negalimų numatyti aplinkybių (ūmios ligos, nelaimės atveju);
 • 23.1.2. Atšaukus rezervaciją iki užsiėmimo pradžios likus mažiau nei 3 valandoms, bus skaitoma, jog užsiėmime buvo dalyvauta. Tokiu atveju, rekomenduojame vietoje savęs pakviesti sudalyvauti kitą (draugų, giminaičių) vaiką. Atšaukę rezervaciją prašome Jūsų mus informuoti el. paštu ar telefonu.
 • 23.1.3. Sumokėti už gautas paslaugas iki užsiėmimo į Akademijos padalinio ir miesto nurodytą sąskaitą pavedimu, nurodant mokėjimo paskirtyje Akademijos nurodytą sąskaitą.
 • 23.1.4. Visi apsilankę Akademijos patalpose klientai privalo susipažinti su visais Akademijos pateikiamais dokumentais, privalo juos perskaityti. 
 • 23.1.5. Darbuotojų supažindinami su dokumentais privalo klausytis ir perskaityti ir nepradėti užsiėmimo jo neperskaičius.

23.2. Pareigos užtikrinant Paslaugų gavėjo sveikatos ir higienos poreikius:

 • 23.2.1. informuoti apie bet kokius pokyčius, susijusius su Akademijos paslaugų gavėjo sveikata, turinčius įtakos jo priežiūrai, ugdymuisi;
 • 23.2.2. atvykti į Akademiją užsiėmimams pritaikytais drabužiais bei avalyne, kadangi užsiėmimuose naudojami dažai ir kitos teplios medžiagos, todėl už sugadintą aprangą ar avalynę Akademija neatsako ir atlyginti už sugadintas paslaugų gavėjo turimą aprangą ar avalynę neatsako;
 • 23.2.3. turėti atsarginių drabužių komplektą;
 • 23.2.4. turėti aprangą, avalynę ir rankšluostį, šlapių servetėlių užsiėmimų veiklai. Turėti atsarginių drabužių, jei to reikia.

23.3. Pareigos užsiėmimų erdvėje ir kitose Akademijos erdvėse:

 • 23.3.1. Į užsiėmimą ateiti laiku ir savo rezervuotu laiku;
 • 23.3.2. Prieš atvykstant į Akademijos erdvę laikytis visų COVID dezinfekcijos reikalavimų.
 • 23.3.3. Visi apsilankę Akademijos patalpose klientai privalo susipažinti su visais Akademijos pateikiamais dokumentais, privalo juos perskaityti. 
 • 23.3.4. Darbuotojų supažindinami su dokumentais privalo klausytis ir perskaityti ir nepradėti užsiėmimo jo neperskaičius.
 • 23.3.5. Prieš kiekvieną veiklą ir po jos plautis rankas;
 • 23.3.6. Būti atsakingam už vaiką, jo saugumą, higieną, elgesį, naudojamas tyrinėjimo priemones, vaiko emocinį ir fizinį saugumą judant vaikui Akademijos erdvėse;
 • 23.3.7. Dalyvaujant su vaiku ugdymo veiklose, žalos ar nelaimingų atsitikimų atveju, atsakyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.275 straipsnyje (Atsakomybė už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytą žalą) nustatyta tvarka.
 • 23.3.8. Būti atsakingam už vaikų naudojamas priemones, jų pasirinkimą, su kuo žaisti atsižvelgiant į vaikų raidą bei amžių;
 • 23.3.9. Jei vaikai dedasi priemones į burną, būti atsakingu ir prižiūrėti vaiką, kad nesidėtų į burną, nes tėvai geriausiai žino vaiko raidos ypatumus ir galimybes tyrinėti ir žaisti su pasirinktomis priemonėmis;
 • 23.3.10. Nesinaudoti arba atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis (pvz., telefonu) atsižvelgiant į vaiko fizinį ir emocinį saugumą;
 • 23.3.11. Jei valgomas atsineštas maistas, pasirūpinti saugiu jo valgymu ir maisto higiena. Už valgomą maistą atsakingi patys tėvai.

23.4. Pareigos užtikrinant pagarbų bei saugų bendravimą:

 • 23.4.1. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais Akademijos darbuotojais ir kitais paslaugų gavėjais.
 • 23.4.2. laikytis visuomenei priimtinų bendravimo normų (nesikeikti, nesispjaudyti, nesistumdyti, nemeluoti ir pan.).
 • 23.4.3. visada padėti silpnesniam;
 • 23.4.4. saugoti ir taupyti savo, kitų darbuotojų ir paslaugų gavėjų bei Akademijos turtą;
 • 23.4.5. nešiukšlinti Akademijos, po savo veiklos palikti darbo vietą tvarkingą;
 • 23.4.6. į Akademiją nesinešti savo ir kitų klientų saugumui bei sveikatai pavojingų daiktų. Darbuotojas, pastebėjęs paslaugų gavėją, turintį minėtų daiktų, turi teisę juos paimti.
 • 23.4.7. neimti svetimų daiktų;
 • 23.4.8. į Akademiją nesikviesti Akademijos bendruomenei nepriklausančių žmonių;
 • 23.4.9. Nenaudoti arba naudoti pagal poreikį informacines technologijas (telefonus), nes prioritetas teikiamas vaiko saugumui;
 • 23.4.10. Paslaugų gavėjui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų paslaugų gavėjų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas Paslaugas, Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas.

V. PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS UŽTIKRINIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

24. Paslaugų gavėjas turi laikytis šių taisyklių: 

 • 24.1. nesinešti į Akademiją degių skysčių, sprogstančių medžiagų, svaiginančių medžiagų; 
 • 24.2. nerūkyti bei nevartoti alkoholio turinčių gėrimų Akademijos patalpose ir jo teritorijoje; 
 • 24.3. parkuojant automobilį laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų: statyti tik pažymėtose mašinų stovėjimo aikštelės vietose, nestatyti automobilio pėsčiųjų perėjoje, prie geltonos ištisinės linijos bei, neturint teisės, neužimti vietų, skirtų neįgaliesiems; 
 • 24.4. nesiliesti prie jokių elektrinių įrenginių Akademijos patalpose; 
 • 24.5. susipažinti su evakuaciniu planu, kuris yra Akademijos pastato kiekvieno aukšto koridoriuje. 

25. Paslaugų gavėjas išgirdęs signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą Akademijos patalpose:    

 • 25.1. pastebėjus gaisrą nedelsdamas turi informuoti arčiausiai esančius Akademijos darbuotojus ir pranešti telefonu 112, nepanikuoti ir klausyti Akademijos darbuotojų nurodymų kaip palikti Akademijos pastatą; 
 • 25.2. nepanikuoti ir nedelsiant išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu; 
 • 25.3. jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs (nematyti nei ugnies, nei dūmų) išeiti per artimiausią nurodytą žalia lentele evakuacinį išėjimą; 
 • 25.4. jeigu evakuacinės durys užrakintos, išdaužti dėžutės prie evakuacinių durų, kurioje laikomas raktas, apsauginį stiklą, raktu atrakinti evakuacines duris. Dėžutės su raktais pakabintos prie kiekvienų evakuacinių durų; 
 • 25.5. jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą, eiti pasilenkus po dūmais arba šliaužti, veidą prisidengti drėgnu audeklu; 
 • 25.6. jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos, tada įsitikinti ar tas kelias yra saugus lėtai praverti duris, ir, jei už jų nematyti dūmų, nei ugnies, eiti toliau; 
 • 25.7. jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos, tada eiti kitu keliu; 
 • 25.8. jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtinai užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, tam kad apsisaugoti nuo dūmų; 
 • 25.9. kilus gaisrui draudžiama naudotis liftu, nes jis gali sustoti, o keleiviai įstrigti. 

26. Pastebėjus, kad patalpos grindys yra slidžios ar šlapios, neskubėti, eiti lėtai ir pagal galimybes informuoti Akademijos personalą. Laiptais lipti ramiai, nebėgti, laikytis dešiniosios pusės. 

27. Paslaugų gavėjų pagalbai ir saugai užtikrinti Akademijoje  yra parengtos taisyklės, su kuriomis Paslaugų gavėją supažindina prieš kiekvieną užsiėmimą ar kitokią veiklą Akademijos darbuotojai arba Paslaugų gavėjas gali jas perskaityti tam skirtose Paslaugų teikimo vietose.

28. Jei iškyla klausimų ir neaiškumų dėl elgesio nelaimės atveju visada galima kreiptis Akademijos darbuotojų pagalbos.

VI. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS 

 • 29. Visi Akademijos darbuotojai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų LR teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigybių instrukcijomis bei Akademijos vidaus dokumentais ir Akademijos padalinio vadovo įsakymais patvirtintomis tvarkomis. 
 • 30. Akademijos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama. 
 • 31. Akademijos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su paslaugų gavėjais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą bei naudoti asmens apsaugos priemones atsižvelgiant į skelbiamą Lietuvoje COVID situaciją;
 • 32. Akademijos darbuotojai privalo užtikrinti paslaugų gavėjų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
 • 33. Akademija neatsako už paslaugų gavėjų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje. 
 • 34. Akademijos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Su šiomis taisyklėmis supažindinami visi Akademijos paslaugų gavėjai,  tėvai (globėjai), lydintys vaiką asmenys ir atvykę drauge seneliai, giminaičiai ir kiti šeimos nariai, ir darbuotojai. Akademijos administracija, darbuotojai ir paslaugų gavėjo atstovai yra atsakingi, kad paslaugų gavėjas būtų tinkamai supažindintas su vidaus tvarkos taisyklėmis pagal jo suvokimo galimybes.
 2. Taisyklės viešinamos Akademijos internetinėje svetainėje www.familyacademy.lt/vidaustaisykles
 3. Kiekvienas sąmoningai padarytas ir piktybinis vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas yra fiksuojamas raštu, apie tai informuojant Paslaugos gavėją ir (ar) jo globėją ar kitą lydintį vaiką asmenį.
 4. Ginčai sprendžiami šalims susitarus, o esant nesutarimams – Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.

Taisyklės yra nuolat atnaujinamos šioje skiltyje atsižvelgiant į pandeminę, politinę situaciją Lietuvoje, Family Lab Academy vidinių tvarkų taisykles bei registravomosi į užsiėmimus per SimplyBook taisyklėmis ir nuostatomis. Todėl besiregstruojantiesiems ir atvykusiems į užsiėmimus ir naudojantis kitomis Family lab Academy paslaugomis būtina susipažinti su jomis.

Papildoma informacija suteikiama kiekviename Family Lab Academy miesto padalinyje:

Už šių taisyklių laikymąsi atsakingi kiekvieno miesto padalinio vadovai ir darbuotojai.

Family Lab Academy Kaune

Kalantos g. 32, Kaunas

kaunas@familyacademy.lt

Tel. +370 625 04700

Family Lab Academy Klaipėdoje

Pajūrio g. 5B, Klaipėda

klaipeda@familyacademy.lt

Tel. +370 664 31082

Family Lab Academy Vilniuje

Slucko g. 2

vilnius@familyacademy.lt

Tel. +370 617 66222